суббота, 21 апреля 2012 г.

Sünni hədisləri » Qəbir ziyarəti 1-ci hissə

1)
 من زار قبري وجبت له شفاعتي 
حسن لغيره

Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar.
(əz-Zərqani dedi:) Həsən li-ğeyrihi.


Muhəmməd b. Əbdül-Baqi əz-Zərqani, Muxtəsər əl-məqasid əl-həsənə fi bəyən kəsir min əl-əhədis əl-muştəhirə aləl-əlsinə, s.218, №1029; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, 1409/1989; təhqiq: Muhəmməd b. Lutfi əs-Səbbağ


2) 

Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar! (ibn əl-Muləqqin)


فَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الدَّارَقُطْنِيّ (عَن) القَاضِي الْمحَامِلِي نَا عبيد الله بن مُحَمَّد الْوراق ، ثَنَا مُوسَى بن هِلَال الْعَبْدي ، عَن عبيد الله بن عُمر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عُمر مَرْفُوعا : «مَنْ زار قَبْرِي وجبتْ لَهُ شَفَاعَتِي» وَهَذَا إِسْنَاد جيد

əd-Darəqutni, əl-Qazi əl-Məhamilidən rəvayət edir ki, bizə Ubeydullah b. Muhəmməd əl-Vərraq rəvayət etdi, bizə Musa b. Hilal əl-Abdi, Ubeydullah b. Ömərdən, o da Nafidən, o da İbn Ömərdən mərfu şəkildə rəvayət etmişdir: Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar. Bu hədisin sənədi ceyyiddir (güclüdür)

Əbu Həfs ibn əl-Muləqqin, əl-Bədr əl-munir fi təxric əl-əhədis və əl-əsər əl-vaqiə əş-şərh əl-kəbir, c.6, s.296; Nəşr ili: 1425/2006; təhqiq: Mustafa Əbul-Ğayt Əbdül-Hay, Muhəmməd Abdullah b. Süleyman və Yasir b. Kamal3)   

Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar! (Taqiuddin ən-Nədvi)


Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Universitetinin hədis ustadı Dr.Taqiuddin ən-Nədvi bu hədisi qeyd etdikdən sonra yazır:

 من زار قبري وجبت له شفاعتي "أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وسنده حسن "

"Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar." Bu hədisi əd-Darəqutni və İbn Xuzeymə təxric ediblər. Sənədi həsəndir.

Əbdül-Heyy əl-Ləknavi, ət-Taliqul-Muməccəd ələ'l-Muvatta əl-İmam Muhəmməd ( Muhəmməd b. əl-Həsən əş-Şeybaninin nüsxəsinə görə), c.3, s.448, №947; Dar əl-Qələm - Dəməşq; təhqiq: Taqiuddin ən-Nədvi

Комментариев нет:

Отправить комментарий