пятница, 15 июня 2012 г.

Maide 55 Imam Əli(ə) haqqda nazil olmasına sübutlar

Bismillahir-rehmanir-rehim
“Innema veliyikumullahu ve resuluhu vellezine amenullezine yuqimunes selate ve yu’tinez zekate vehum raki’un”

“Sizin esl veliniz (sahibiniz) Allah, Onun resulu ve iman getirenlerdir. O, kesler ki, namaz qilir ve ruku halinda iken zekat verirler.”


Bu ayenin Ali (e.s.) haqqinda olmasini subut eden deliller;

1.Imam Fexri Razi “Tevsiri –Kebir” cild-3, seh-431
2.Imam Ebu Esheq Selebi “Keshful- Beyan” 
3.Carullah Zemexsheri “Keshshaf” cild-1, seh-422
4.Teberi “Tefsiri-Teberi” cild-6, seh-186
5.Ebul Hasan Rummani “Tafsir”
6.Ibn Hevazin Nishaburi “Tefsir”
7.Ibn Se’dun Qirtebi “Tefsiri-Qirtebi” cild-6, seh-221
8.Nesefi-Hafiz “Tefsir” sehife-496
9.Fazil Nishaburi “Qeraibul-Qur’an” cild-1, s-461
10.Ebul Hasan Vahidi “Esbabun-Nuzul” sehife-148
11.Hafiz Ebu-Bekr Cessas “Tefsiri-Ehkamil-Qur’an” sehife-542
12.Hafiz Ebu Bekr Shirazi “Fi ma nezele minel-Qur’ani fi Emirel-mominin”
13.Ebu Yusif Sheyx Ebdusselam Qezvini “Tefsiri-kebir”
14.Qazi Beyzavi “Envarul-Tenzil” cild-1 s-345
15.Celaleddin Suyuti “Durrul-Mensur” cild-2, s-293
16.Qazi Shevkani Seneai “Fethul-Qadir”
17.Seyid Mahmud Alusi “Tefsiri-Alusi” cild-2, s-329
18.Hafiz Ibn Ebi Sheybe Kufi “Tefsir”
19.Ebul Berekat “Tefsir” cild-1, s-496
20.Hafiz Beqevi “Mealimut-tenzil”
21.Imam Ibn Ebdurrehman Nesai “Sehih”
22.Muhammad Ibn Telhe Shafei “Metalibus-suul” sehife-31
23.Ibn Ebil Hedid “Sherhu-Nechul-Belaqa”cild-3, s-275
24.Xazin Elauddin Baqdadi “Tefsir” cild-1, s-496
25.Suleyman Henefi “Yenabiul-mevedde” sehife-212
26.Hafiz Ebu Bekr Beyheqi “Musennef”
27.Rezin Ebderi “Cem’un-beynes-sihahis-sitte”
28.Ibn Esakir Demeshqi “Tarixi-Sham”
29.Sebt Ibn Covzi “Tezkire” sehife-9
30.Qazi Ezdayici “Mevaqif” sehife-276
31.Seyyid Sherif Curcani “Mevaqifin sherhi”
32.Ibn Sebbaq Maliki “F usulul-muhimme” sehife-123
33.Hafiz Ebu Se’d Semani “Fezailus-Sehabe”
34.Ebu Ca’far Esqafi “Neqzul-Osmaniyye”
35.Teberani “Ovsed”
36.Shafei Feqihi Ibn Meqazeli “Menaqib”
37.Muhammad Ibn Yusif Genci Shafei “Kifayeut-talib”
38.Movla Eli Qushchi “Sherhi-Tecrid”
39.Seyyid Muhammad Mo’min Sheblenci “Nurul-Ebsar” sehife-77
40.Muhibbuddin Teberi “Riyazun-nezere” cild-2 sehife-227
Ve.s.
Комментариев нет:

Отправить комментарий